İşçi / İşveren Danışmanlık

İş Hukuku Nedir?

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri kanunlar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ücretleri, çalışma şartları, işçi-işveren ilişkileri, işçi sendikalarını ve bağlı oldukları tüm toplulukları kapsamaktadır.

Dava Türleri

 • İşe İade Davası

İşe iade davası, haklı ve/veya geçerli bir neden olmadan işten çıkarılan ve iş güvencesi kapsamında olan çalışanın işe geri dönmesi için açtığı dava türüdür. İşe iade davası açacak olan çalışan, iş sözleşmesinin feshedildiğine dair bildirimin kendinse tebliğinden itibaren bir ay içerisinde arabulucuya başvurmalı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması halinde ise son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki (2) hafta içinde iş mahkemesinde dava açmalıdır.

 • Ücret (Maaş) Alacağı Davası

Ücret, çalışana, hizmeti karşılığında işvereni tarafından para ile ödenene tutardır. En geç ayda bir ödenmesi gerekir. Ücreti, ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen çalışan, İş Sözleşmesini haklı bir nedenle feshedebileceği gibi ödenmeyen ücretinin/ücretlerinin tahsili amacıyla alacak davası da açabilir.

 • Hizmet Tespiti Davası

Çalışanın bir veya birden fazla işte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda aranan uygun şekilde çalışmasına rağmen, işveren tarafından sigorta bildirimlerinin yapılmaması (sigortasız çalıştırılması), hizmetinin kuruma bildirilmemesi, geç bildirilmesi veya sigorta primlerinin eksik ödenmesi halinde açabileceği dava türüdür.

 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Alacağı Davası

Çalışanın iş sözleşmesinin, kanunda kıdem ve/veya ihbar tazminatına hak kazanacağı belirtilen hallerde sona ermesi (işveren tarafından haklı ve/veya geçerli bir neden olmadan feshedilmesi, çalışan tarafından haklı nedenle iş sözleşmesinin feshi, evlilik-emeklilik-askerlik gibi nedenlerle sözleşmenin feshi gibi.) durumunda hak kazanılan tazminatlardır. Çalışanın iş sözleşmesinin kıdem ve/veya ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi, ancak işveren tarafından bu tazminatların ödenmemesi halinde çalışan kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının ödenmesi için bu davayı açabilir.

 • İş Kazaları Sonrası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

İş kazası nedeniyle hayatını kaybeden çalışanın destek ve yardımından mahrum kalan kimselerin (eşi, çocuğu, annesi, babası gibi), söz konusu ölüm nedeniyle uğradığı zararların tazmini için sorumlulara karşı (Örn: İşveren) açabilecekleri dava türüdür. Yasal dayanağını Türk Borçlar Kanunu’nun 53/3 maddesi oluşturur.

Çalışan Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi Halleri

 1. Sağlık Sebepleri;
 • İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa
 • Çalışanın sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir çalışan bulaşıcı veya çalışanın işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa

 1. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerler;
 • İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle çalışanı yanıltırsa
 • İşveren çalışanın veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa (Hakaret etmek, küfretmek gibi) veya çalışana cinsel tacizde bulunursa
 • İşveren çalışana veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut çalışanı veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut çalışan hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa 
 • Çalışanın diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa 
 • İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse
 • Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından çalışana yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa

 1. Zorlayıcı Sebepler;
 • İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.
 • Zorlayıcı sebep, öncesinde öngörülemeyen ve kaçınılamayan dıştan kaynaklı olaylardır. Doğal afetler, idari makamlar tarafından alınan faaliyetleri durdurma veya işyerini kapatmaya ilişkin hukuki işlemler bu kapsamda değerlendirilir. İşverenin kusuru ile ortaya çıkan sonucu işyerinin zarara uğraması, işlerin dönemsel olarak azalması veya durması bu hüküm kapsamında kabul edilmez.
 • Zorlayıcı sebep sonucu iş yerinde bir hafta veya daha fazla süre işin durması durumunda işveren, çalışana bir haftalık süre boyunca her gün için yarım ücret ödemekle yükümlüdür. Bu sürenin bir haftayı geçmesi halinde ise işverenin çalışana ücret ödeme yükümlülüğü yoktur. Bu durumda çalışan, bahse konu bir haftalık sürenin geçmesinden sonra bu maddeye göre haklı fesih hakkını kullanabilir.  

Danışmanlık Randevu Formu